a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RNA

Definition

Kwas rybonukleinowy; polinukleotyd utworzony przez polimeryzację rybonukleotydów adenozynotrójfosforanowych, trójfosforanu guanozyny, cytozyny trójfosforanowej i uracylu trójfosforanowego. RNA występuje zwykle w postaci cząsteczek o pojedynczym łańcuchu, chociaż ekstensywna wewnątrzcząsteczkowa koniugacja zasadowa pobudza je do przyjęcia złożonych wtórnych struktur. W niektórych wirusach służy ona jako genom, ale w innych komórkach spełnia liczne żywotne role w przekazywaniu informacji od DNA (qv) do białek. Genetyczna informacja zasady DNA jest przekazywana do RNA poprzez proces transkrypcji, w którym cząsteczki informacyjne RNA (mRNA) są na nowo syntetyzowane używając jako matrycy DNA. Informacja ta jest później zwykle polecana włączenia aminokwasów do syntezy białka w procesie translacji. W tym procesie pojedyncze aminokwasy są uszeregowane w łańcuchu białkowym drogą transferu cząsteczek RNA (tRNA), ponieważ mRNA przechodzą przez cząstki subkomórkowe zwane rybosomami. Same rybosomy zawierają białko i rybosomalne RNA (rRNA).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician