a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

METODA HODOWLI ZAMKNIĘTEJ (m. BATCH CULTURE)

Definition

Metoda hodowli (m. Batch Culture), w której daną objętość płynnej pożywki zaszczepia się komórkami (np. bakterii, jednokomórkowymi glonami) zdolnymi do wzrostu w tym środowisku, a zaszczepiona pożywka jest inkubowana przez odpowiedni okres. Rozwijające się w tych warunkach komórki są narażone na nieustannie zmieniające się środowisko, na skutek z jednej strony stopniowego zużywania się środków odżywczych, z drugiej zaś nagromadzania się metabolicznych produktów odpadowych. Uzyskana krzywa wzrostu w wyniku monitorowania hodowli okresowej, zwykle przedstawia kolejne cztery główne fazy wzrostu. W fazie zahamowanego wzrostu, tempo wzrostu (tempo wzrostu liczebności komórek lub ich biomasy) jest początkowo minimalne, ale później wzrasta do wartości uzależnionej od utrzymujących się warunków (np. temperatury, koncentracji składników odżywczych itp.). Na długość fazy zahamowanego wzrostu wpływa historia hodowli komórek w inokulum. Na przykład, jeśli wolno dzielące się komórki zostały przeniesione ze środowiska ubogiego w składniki odżywcze do środowiska bogatego w te składniki, które może utrzymywać wyższe tempo wzrostu, występuje zazwyczaj stosunkowo długa faza zahamowanego wzrostu, w czasie której rozwój komórek zostaje przystosowany do nowego środowiska; w tym adaptacyjnym okresie komórki wykazują nierówny wzrost. Później, daje się zaobserwować wzrost na nowym, wyższym poziomie, uwarunkowanym przez większą zawartość składników odżywczych. U kresu fazy zahamowanego wzrostu komórki wchodzą w fazę wzrostu wykładniczego, w którym − w danym organizmie − tempo wzrostu jest zarówno stałe, jak i maksymalne dla określonych warunków wzrostu. W tej fazie występuje wykładnicze zwiększenie liczebności i biomasy komórek; ten rodzaj wzrostu odnosi się do równego wzrostu. W fazie stacjonarnej, tempo wzrostu obniża się, a w końcu osiąga zero. W fazie śmierci liczba zdolnych do życia komórek w hodowli (maksymalna w fazie stacjonarnej) maleje.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician