a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MYXOSPORIDER (MYXOZOA)

Definition

Klasse av protozoer (encelledyr), som inneholder mange fiskeparasitter. F.eks. Myxobolus cerebralis.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician