a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

I.P.N. / N.P.I.

Definition

Necrose pancreática infeciosa: unha enfermidade producida por un Birnavirus, aguda, contaxiosa e sistémica. Normalmente afecta a larvas e alevín de salmónidos, provocando unha taxa importante de mortalidade xuvenil. O virus IPN, orixinalmente afectaba só aos salmónidos, foi detectado agora noutras especies distintas de salmónidos. O virus IPN aparece como varias cepas que difiren na virulencia e na resposta serolóxica. Ten distribución mundial e sen dúbida é o máis estendido dos virus acuáticos.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician